วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

สื่อของเล่นปฐมวัย

สื่อของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย 


สื่อของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย         

          ความสำคัญ
          ของเล่นเป็นสื่่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ทั้ง 4 ด้าน ของเล่นแต่ละชนิดแต่ละอย่างมีลักษณะการเล่น จุดประสงค์ของการเล่นที่แตกต่างกันไป ของเล่นบางชิ้นสามาถที่จะส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ครบทุกด้าน บางชิ้นเน้นส่งเสริมพัฒนาการเด่นๆ หนึ่งหรือสอง พัฒนาการ การเล่น...มีความสำคัญกับเด็กพอๆกับงานของผู้ใหญ่ การเล่นที่เหมาะสมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กทั้งปัจจุบันที่เด็กเล่นอยู่ กับการเรียนรู้ในอนาคตของเด็ก เด็กที่มีวุฒิภาวะมากพอจะสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการเล่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งจะส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ต่อยอดความรู้ต่อไปเรื่อยๆ


ตัวอย่าง

 


เกมจับคู่ภาพเหมือน


เกมจัดหมวดหมู่ภาพ


 กบกระโดด
กบหลายสี
เกมเรียงลำดับภาพเหตุการณ์จำนวนชิ้น  ส่วนประกอบของเกมการศึกษามี 4 ชุด
1.ชุดการเจริญเติบโตของคน          จำนวน 8 ภาพ
2.ชุดการบานของดอกพุทธรักษา         จำนวน 8 ภาพ
3.ชุดการเจริญเติบโตของกบ          จำนวน 8 ภาพ
4.ชุดการเจริญเติบโตของพืช          จำนวน 8 ภาพ

วิธีเล่น1.นำเกมการศึกษามาแนะนำให้เด็กเล่นทีละชุด แนะนำภาพและอภิปรายเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์แต่ละเรื่องเป้นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม และวางลำดับเหตุการณ์ภาพให้เด็กดูทีละเหตุการณ์

2.ให้เด็กเล่าเรื่องทบทวนจากภาพตามลำดับเหตุการณ์ทีละเหตุการณ์ จากนั้นนำภาพมาคละกัน แล้วให้เด็กเรียงลำดับ ก่อน-หลัง

3.การเล่นเป้นกลุ่ม ให้เด็กแต่ละกลุ่มช่วยกันจัเรียงลำดับภาพเหตุการณ์และช่วยเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อเนื่อง กลุ่มใดจัดลำดับภาพได้ก่อน และถูกต้องถือว่ากลุ่มนั้นชนะ


พัฒนาการที่ได้
1.พัฒนาทักษะการสังเกต และเรียงลำดับการเจริญเติบโตของพืชและคน
2.พัฒนาประสาทสัมผัสระหว่างมือและตา
3.ฝึกความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
4.พัฒนาการทางด้านอารมณ์- ด้านสังคม เมื่อเด็กเล่นเป็นกลุ่ม


เหมาะสำหรับเด็ก  อายุ 5-6 ปีการฝึกคัดลายมือเด็กปฐมวัย

แบบฝึกคัดลายมือ 1-10
แบบฝึกคัดลายมือ 11-20
 แบบฝึกคัดลายมือ A-Jแบบฝึกคัดลายมือ K-U
แบบฝึกคัดลายมือ W-Z


แบบฝึกคัดเลือก ก-ฮ